ಗ್ರಂಥಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿಂಡಿಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಿಥಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ಪರಸರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೌಜನ್ಯ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯ, ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ, ಅನುಕರಣೀಯ.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

    Map
    Contact Us