Pracy Prajna

500

Additional information

Weight 1000 g
Types of Book Hard Bound
Author Dr. M. Sivakumara Swamy
Year of Publication 2009
Weight 1000 gms
Clear
SKU: N/A Category: Product ID: 4255

Description

 • Description
 • The Mythic Society’s Centenary Volume
  Table of Content
  Contents
 • Foot-prints on the Sands of Time ….. … Vll-XXVl
 • 1. THE ARY AN MYTH IN PERSPECTIVE 1-15
  Sri N. S. Rajaram
 • 2. Overseas Connections of Ancient India 16-30
  Dr. Suryanath U. Karnath
 • 3. INDIA AND THE WEST – A MYTHOPOEIC JOURNEY 31-72
  Dr. S. Ramaswamy
 • 4. The Aim and Approach in the Systems of Indian Philosophy 73-116
  Dr. M. Sivakumara Swamy
 • 5. The 1857-5’3 Uprisings in Kam/s’I’aka 117-124
  Dr. Suryanath U. Kamat
 • 6. DzsÀĤPÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ
  ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ ¨sÀAqÁj 125-170
 • 7. Role of Women in Socio-Religious Field 171-197
  Dr. Jyotsna Kamat
 • 8. DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN KARNATAKA 198-221
  Dr. M. G. Chandrakanth
 • 9. The March of Karnataka Music 222-9274
  Dr. R. Sathyanarayana
 • 10.ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ: ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ  275-287
  ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರ
 • 11. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ 288-323
  ಡಾ. ಸಿ. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
 • 12.ಡಿ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್: ‘ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ’ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತಿ 324-335
  ಡಾ.ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ
 • 13. ತೀನಂಶ್ರೀ: ಭಾಷಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು 336-342
  ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ
 • Our Contributors 343-344

Additional information

Types of Book

Hard Bound

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

  Map
  Contact Us