ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸ ವೈಭವ – ಸಿಂಗಾಪುರ

0

SKU: FREE Category: Product ID: 150934

Description

ಪರಿವಿಡಿ

ಆಧುನಿಕ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ     9

ಸಿಂಗಾಪುರದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು     13

ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು

  •      ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಲಪನಾಯ್ಕನ ಶಾಸನ     14
  •      ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕನ ರಾಮಾನುಜ ಕೂಟದ ಶಾಸನ     18
  •      ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಗಪ್ಪನಾಯಕನ ರಾಮಾನುಜ ಕೂಟದ ಶಾಸನ     27

ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ     33

ಸಿಂಗಾಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು     35

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು     37

ಇತರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು     38

ಕೊನೆಯ ಮಾತು     49

ಅನುಬಂಧ

ಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು

  •      ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕನ ರಾಮಾನುಜ ಕೂಟದ ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರಗಳು     51
  •      ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಗಪ್ಪನಾಯಕನ ರಾಮಾನುಜ ಕೂಟದ ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರಗಳು     57
  •      ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಲಪನಾಯ್ಕನ ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರಗಳು     63

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ     66

Additional information

Types of copy

E-copy

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

    Map
    Contact Us