ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸ ವೈಭವ – ಜಕ್ಕೂರು, ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ, ಅಗ್ರಹಾರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

0

Clear
SKU: N/A Category: Product ID: 150957

Description

ಪರಿವಿಡಿ

ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ     13

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು     29

ಒಂಭತ್ತು ಶಾಸನಗಳು

 •      ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸಾ.ಶ.1342ರ ಹೊಂನಮಾರಯನಾಯ್ಕನ ದಾನ ಶಾಸನ     33
 •      ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸಾ.ಶ.ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನ     42
 •      ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸಾ.ಶ.ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ್ನಾಡು ಶಾಸನ     46
 •      ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸಾ.ಶ. 1432ರ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರ ಕಂಬದ ಶಾಸನ     50
 •      ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರದ ಸಾ.ಶ.1544ರ ರಾಚುರ ನರಸಪಯರ ದಾನ ಶಾಸನ     54
 •      ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರದ ಸಾ.ಶ.1340ರ ಕಾಮೆಯ ದಂಣ್ನಾಯಕರ ದಾನ ಶಾಸನ     61
 •      ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರದ ಸಾ.ಶ.1080ರ ರಾಮದೇವನ ಹಂದಿಬೇಟೆ ಶಾಸನ     64
 •      ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಸಾ.ಶ.1532ರ ದಾನ ಶಾಸನ     66
 •      ಅಗ್ರಹಾರದ ಸಾ.ಶ.1350ರ ಅರುಳಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪನು ಹಾಕಿಸಿರುವ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಶಾಸನ     74

ಇತರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು

 •      ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು     85
 •      ದೇವಾಲಯಗಳು     99
 •      ಶ್ರಾದ್ಧ – ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ     110
 •      ಅಗ್ರಹಾರ     112
 •      ಕೆರೆಗಳು     116

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ     127

ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ     152

ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು     159

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು     166

ತೆರಿಗೆಗಳು     170

ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ     175

ಕೊನೆಯ ಮಾತು     179

ಅನುಬಂಧ

 •      ಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು     181
 •      ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ     185
 •      ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು     189
 •      ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು     191

Additional information

Types of copy

E-copy

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

  Map
  Contact Us