ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಹಿಂಪಡಿಕೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು


ಪ್ರೊ ಎಂ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, (ನಿವೃತ್ತ),
ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ನಿವೃತ್ತ), ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Leave a comment

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

    Map
    Contact Us