ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು

Prof M.S. ಡಾ ರೋಹಿಣಾಕ್ಷ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

Leave a comment

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

    Map
    Contact Us